Tìm kynu ở “thành phố sung sướng” Biên Hòa

? ngay trong thành ph? Biên Hòa (??ng Nai), ho?t ??ng c?a nh?ng cô gái “bán hoa” di?n ra công khai và khá ngang nhiên. Ng??i có nhu c?u ch? c?n ch?y xe “tà tà” t?i n?i, th?a thu?n giá, tìm m?t “bãi ?áp” và th? là s? ???c h??ng s?… sung s??ng.“Ph? v?y” ? “thành ph? sung s??ng” Biên HòaKhách mua dâm trao

read more


Mại dâm, những tác hại và hệ lụy xã hội

Nh?ng tác h?i c?a t? n?n m?i dâmM?i dâm là hành vi vì ti?n hay l?i ích v?t ch?t mà th?c Hello?n hành vi giao c?u v?i ng??i mua dâm, ho?c tr? ti?n hay l?i ích v?t ch?t cho ng??i bán dâm ?? ???c giao c?u. M?i dâm theo ngh?a nguyên thu? là bán dâm, nh?ng lâu ngày, thu?t ng? “m?i dâm” ???c s? d?ng ph? bi?n và dùng nó ?? ch?

read more